KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
AYDINLATMA VE RIZA METNİ

1.Politikanın Amacı ve Kapsamı

TAKSİTÇİ BİLGİSAYAR REKLAM YAZ. HİZM. PAZ. TURZ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ. (“UygunFiyat”) , müşterilerine ait kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) kapsamında birtakım hak ve yükümlülükleri haizdir. Bu metnin amacı; UygunFiyat tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek kişisel verileri işleme faaliyetleri konusunda müşterilerin aydınlatılması ve açık rızalarının alınmasıdır.

Kanun kapsamında Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. KVKK hükümleri kapsamında kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yollarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden mesul olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlusu olarak nitelendirilmektedir. KVKK yönünden şirketimiz Veri Sorumlusu’dur.

Bu açıklama metni, Şirketimiz’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin KVKK madde 10 kapsamında aydınlatılması amacıyla düzenlenmiştir. UygunFiyat’ın işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkı mahfuzdur.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Yasal Dayanaklar

UygunFiyat, kişisel verileri https://UygunFiyat.com/ web sitesinden, web sitesinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verileri sağlayan kişilerden alınan, gerçek ya da sanal bir ortamda, yüz yüze veya mesafeli, sözlü ya da yazılı ya da elektronik ortamdan, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme koşullarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır. Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Ad, Soyadı, TC Kimlik Numarası, E-Mail Adresi, Cep Telefonu Numarası, Lokasyon Bilgileri, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Bilet PNR Kodu, Hizmeti Nereden Aldığı (Browser veya Uygulama), Varsa Vergi Dairesi, Fatura Bilgileri, Üyelik Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, IP Adresleri, Çağrı Merkezi Görüşme Kayıtları, Çerez Kayıtları, Hedefleme Bilgileri, Alışkanlık ve Beğenileri Gösteren Değerlendirmeler, Faydalanılan Kampanyalar, Bilet Alım İşlemine İlişkin Bilgiler, İlgili Kişinin Verdiği Ticari Elektronik İleti İznine İstinaden Gönderilen Pazarlama Amaçlı SMS, E-Posta Mesajları veya Çağrı Merkezi Tarafından Yapılan Aramalar, Web Site, Mobil Uygulama, Sosyal Medya veya Çağrı Merkezi Üzerinden İletilen Hizmete İlişkin Şikayet/Talepler

4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. UygunFiyat, mevzuatın izin verdiği hallerde ve gerektiği ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) Verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın kurulması, kullanılması veya korunması için veri işlemenin mecburi olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine dokunmamak kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, UygunFiyat sağladığı ürün ve hizmetlerin ilgili kişiler tarafından kullanılabilmesi için yapılması gereken çalışmaların iş birimlerince yönetilmesi ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, UygunFiat’ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlanması için ilgili iş birimlerince gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, UygunFiyat’ın ticari ve/veya iş politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, UygunFiyat’ın ve UygunFiyat ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile UygunFiyat’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve uygulanması da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Taksitci Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz. Turizm San ve Tic Ltd.Şti., Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Şirketimizin Kanun’dan Doğan Hak ve Yükümlülükleri

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, Anayasa’nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak,

UygunFiyat, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince müşterilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Kişisel verilerinizi mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz. KVKK’nın 4. maddesi uyarınca UygunFiyat’ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü altındadır. Bu kapsamda UygunFiyat’ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin UygunFiyat ile doğru ve güncel verilerini paylaşması önem taşımaktadır. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması durumunda aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. (Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin başka veriler ile eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.)

6. Veri Sahiplerinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;

haklarına sahiptir.


Yukarıda bahsedilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi bize iletmek için aşağıdaki Başvuru Formunu doldurup tarafımıza iletebilirsiniz.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli durumlarda veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna göre,

Hallerinde ilgili verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

7. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz UygunFiyat’in faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, kullanıcılara ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğu bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarıyla paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel veriler; Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelere aktarılacaktır. Yeterli korumanın bulunmadığı ilan edilen ülkeler için ise; Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurulun izninin bulunduğu hallerde kişilere veriler aktarılacaktır.

Çerez Politikası:

Taksitçi Bilgisayar Reklam Yazılım Hizmetleri Paz.Turizm San ve Tic. Ltd.Şti. (“UygunFiyat”) olarak biz, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple sitemiz üzerinden bize veri aktaran kişilerin gizliliğini sağlamak için çalışıyoruz. Çoğu web sitesinin uygulamalarına paralel olarak, uygunfiyat.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi için “Platform” ifadesi kullanılacaktır) Kullanıcılere kişiselleştirilmiş içerik ve reklam sunmak, site içi çözümleyici faaliyetler gerçekleştirmek ve Kullanıcı yönelimlerini takip etmek için Çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası UygunFiyat.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Uygunfiyat, işbu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de kullanılan Çerezlerin hangisi olduğunu, kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmesi ve tercihlerini nasıl yönetebilecekleri hakkında kullanıcıların aydınlatılması amacıyla hazırlamıştır. Kişisel verilerinizin UYGUNFİYAT tarafından işlenmesine ilişkin daha kapsamlı bilgi sahibi olmak için UygunFiyat.com Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerez diye tabir edilen küçük metin dosyaları ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar yardımıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna aktarılır ve depolanır. Ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulan çerezler, Kullanıcı aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucunun bunu anlamasını sağlar.

Çerezler, Kullanıcıların ad-soyad, cinsiyet veya adres gibi kişisel verilerini içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısından sınıflandırılabilir:

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçları sağlamak için kullanılmaktadır:

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

UygunFiyat, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini önemsemektedir. Bunun yanı sıra, Site’nin çalışması için bazı zorunlu Çerezler hususunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Kullanıcılar, Uygunfiyat’a başvurarak, kendileriyle ilgili,

haklarına sahiptir.

Bahsi geçen haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında UYGUNFİYAT tarafından belirtilen yol ve yöntemlerle iletildiğinde her durumda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuca ulaştırılacaktır. Taleplere ilişkin işlemlerin ücretsiz olması esas olmakla birlikte, UYGUNFİYAT, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler

UygunFiyat, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı bilgilendirmede bulunmayı ve Çerez tercihleri hakkında kullanıcılarını aydınlatmayı hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

UygunFiyat, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

QR kod ile indirin

uygunfiyat-apps

Size Gönderelim